ورود به سایت

مدیریت کارخانه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸    دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- تابستان ۹۰   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ، مدیریت اسلامی ۱ شامل نیمسالهای:   نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود …

کنترل کیفیت آماری ، مدیریت کیفیت و بهره وری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۸۹ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————— تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— …

کنترل پروژه ، مدیریت پروژه، مدیریت و کنترل پروژه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸    دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

کارسنجی ، کارسنجی و روش سنجی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹    دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۹۰   دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی ، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با …

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری    شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود —————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- تابستان ۹۰   دانلود —————————————- نیمسال …

زبان تخصصی ۱  شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود  ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود  ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود  ———————————— نیمسال دوم  ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود  ———————————— نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود  ————————————   نیمسال اول  ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …

زبان تخصصی ۱ ، زبان تخصصی ۲   شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود  ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود  ———————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود  ———————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود …

 زبان تخصصی ۴ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹  دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود

زبان تخصصی ۲ ، زبان تخصصی ۳ ، زبان تخصصی مدیریت صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود ————————————— تابستان ۸۹ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان …

 زبان تخصصی ۲ ، زبان تخصصی ۳ ، زبان تخصصی مدیریت صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

error: Content is protected !!