ورود به سایت

اصول روشهای صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————-

اصول تکثیر و پرورش ماهی ، تکثیر، پرورش صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + …

اصول تغذیه آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ———————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود

آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، کاربرد نرم افزار رایانه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + …

ارزیابی محیط زیست شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول  ۹۵-۹۴ …

ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— تابستان ۹۰ …

منابع و مسائل آب در ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

مبانی ژئومورفولوژی(۲) دینامیک شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

مبانی جغرافیای اقتصادی (۱) کشاورزی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + …

مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ ، صنعت حمل و نقل واتر شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + …

مبانی آب و هواشناسی ، مبانی اقلیم شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ——————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ …

کامپیوتر در جغرافیا، IT فناوری اطلاعات ، کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

کارگاه برنامه ریزی شهری ، کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ——————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ——————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ——————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ——————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ——————————————————– نیمسال …

زمین شناسی ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

error: Content is protected !!