ورود به سایت
  • Blog Archives

سریهای زمانی ۱ شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …

زبان تخصصی شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول  …

ریاضی عمومی ۱ شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

ریاضی عمومی ۲ شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم …

روشهای نمونه گیری ۱ شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

روشهای نمونه گیری۲  شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال  اول  ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

روشهای ناپارامتری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۲-۹۱ —————————————————- نیمسال دوم …

روشهای چند متغیره گسسسته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ت. —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

برنامه سازی پیشرفته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————- تابستان ۸۹ —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ت. —————————————————- تابستان ۹۰ —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم …

اقتصاد عمومی٬ مبانی اقتصاد شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹   ————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲   ————————————————— نیمسال دوم …

اصول کامپیوتر۱ ٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی٬ مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   ——————————————————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ ——————————————— تابستان ۸۹   ——————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه   ——————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ ——————————————— …

error: Content is protected !!