اصول روشهای صید آبزیان

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه 

دانلود

————————————————-

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

Tags: , , , , , , , , , , , ,