اصول تکثیر و پرورش ماهی ، تکثیر، پرورش صید آبزیان

شامل نیمسالهای:

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,