آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، کاربرد نرم افزار رایانه ای

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۹۱-۹۰

دانلود

———————————————  

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————  

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,