ارزیابی محیط زیست

شامل نیمسالهای:

نیمسال دوم ۹۱-۹۰  

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱  

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲  

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۴-۹۳  

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

 تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

Tags: , , , , , , , , , , , ,