ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

Tags: , , , , , , , , , , , ,