ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود

————————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

تابستان ۹۰

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

————————————————-

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————-

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

————————————————-

 

Tags: , , , , , , , , , ,