منابع و مسائل آب در ایران

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

——————————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

Tags: , , , , , , , , , ,