منابع و ماخذ جغرافیای ایران

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود

—————————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

تابستان ۹۰

دانلود

—————————————————-

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

—————————————————-

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————————-

نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

—————————————————-

 

Tags: , , , , , , , , ,