مبانی ژئومورفولوژی۱ ساختمانی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه 

دانلود

———————————————————

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود

———————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

تابستان ۹۰

دانلود

———————————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

———————————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

———————————————————

Tags: , , , , , , , , ,