مبانی ژئومورفولوژی(۲) دینامیک

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ 

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————

Tags: , , , , , , , , , , ,