مبانی جغرافیای اقتصادی (۱) کشاورزی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ 

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

Tags: , , , , , , , , , , ,