مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ ، صنعت حمل و نقل واتر

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

تابستان ۹۰

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

تابستان ۹۱

دانلود

————————————————–

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————————–

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

————————————————–

Tags: , , , , , , , ,