مبانی آب و هواشناسی ، مبانی اقلیم شناسی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود

——————————————————-

نیمسال دوم ۹۰-۸۹

دانلود

——————————————————-

تابستان ۹۰

دانلود

——————————————————-

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

——————————————————-

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————-

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,