اقتصاد روستایی ، اقتصاد روستایی ایران

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ 

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۸۹+ با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۰

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۴+ با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————————

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,