مدیریت کارخانه

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸   

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸  

دانلود

————————————-

تابستان ۸۹

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۰-۸۹  

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۰-۸۹  

دانلود

————————————-

تابستان ۹۰  

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول  ۹۲-۹۱  

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,