اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ، مدیریت اسلامی ۱

شامل نیمسالهای:

 

نیمسال دوم ۸۹-۸۸  

دانلود

—————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰  

دانلود

—————————————

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

نیمسال اول ۹۴-۹۳  

دانلود

—————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

 تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

نیمسال اول ۹۶-۹۵ با پاسخنامه

دانلود

—————————————

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ با پاسخنامه

دانلود

—————————————

تابستان ۹۶ با پاسخنامه

دانلود

—————————————

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,