کارسنجی ، کارسنجی و روش سنجی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۹۰-۸۹   

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۰  

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۴-۹۳  

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۴+ با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۶ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

Tags: , , , , , , , , , , ,