آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی ، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

تابستان ۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

تابستان ۹۴+ با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

تابستان ۹۵ با پاسخنامه

دانلود

——————————————-

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,