زبان تخصصی ۱ ، زبان تخصصی ۲

 

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه 

دانلود

 ————————————

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

تابستان ۹۴

دانلود

 ————————————

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

 ————————————

Tags: , , , , , , , , , , , ,