زبان تخصصی ۴

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۹۰-۸۹ 

دانلود

—————————————

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

تابستان ۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

—————————————

نیمسال دوم ۹۲-۹۱  

دانلود

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,