روابط صنعتی ، روابط کار در سازمان

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۰-۸۹  

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

 نیمسال اول۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۶ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

Tags: , , , , , , , , , ,