قرائت و درک متون عربی ، متون عربی ۴

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۸۹

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۰-۸۹

دانلود

————————————–

تابستان ۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

تابستان ۹۴+ با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

 تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال اول  ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

————————————–

 تابستان ۹۶ + با پاسخنامه

دانلود

Tags: , , , , , , , , , ,