مهارتهای ترجمه

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۰-۸۹

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

دانلود

————————————-

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ + با پاسخنامه

دانلود

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,