ورود به سایت

اصول فراوری محصولات شیلاتی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود

اصول روشهای صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————-

اصول تکثیر و پرورش ماهی ، تکثیر، پرورش صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + …

اصول تغذیه آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ———————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود

آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، کاربرد نرم افزار رایانه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + …

ارزیابی محیط زیست شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول  ۹۵-۹۴ …

error: Content is protected !!