ورود به سایت

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ، مدیریت اسلامی ۱ شامل نیمسالهای:   نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود …

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی ، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با …

روابط کار در سازمان ، روابط صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

مدیریت منابع انسانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۱  دانلود …

مدیریت مالی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

مدیریت مالی ، مدیریت مالی ۱ ، مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + …

مدیریت صادرات و واردات شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ———————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ———————————– تابستان ۸۹ دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ———————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————– تابستان ۹۰ + با …

رفتار سازمانی ، مدیریت رفتار سازمانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

مدیریت تولید شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ——————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- تابستان ۸۹ دانلود ——————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- تابستان ۹۰ …

مدیریت تولید شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۹۰ …

مدیریت بازاریابی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود —————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود —————————————————– تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- تابستان ۹۰ …

مدیریت اسلامی۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

مدیریت اسلامی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ——————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ——————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

مدیریت اسلامی پیشرفته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود —————————————- تابستان ۸۹ دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- تابستان ۹۰ + …

error: Content is protected !!