ورود به سایت

کامپیوتر در جغرافیا، IT فناوری اطلاعات ، کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

کارگاه برنامه ریزی روستایی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با …

فلسفه جغرافیا، فلسفه و جغرافیای کاربردی ، فلسفه و سیر تکوین جغرافیا شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————- …

زمین شناسی برای جغرافیا ، مبانی زمین شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + …

جغرافیای کوچ نشینی ، برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ——————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————— …

آمار و احتمال۱، روشهای آماری در جغرافیا ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال …

آمار و احتمالات ۲ ، کاربرد آمار در جغرافیا ، روشهای آماری در جغرافیا شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————— …

اقتصاد روستایی ، اقتصاد روستایی ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای ، تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با …

نقشه خوانی، نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی) شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– تابستان ۹۱ دانلود ————————————————– …

نقشه برداری ، نقشه برداری (نظری – عملی) ، نقشه برداری ۱ مقدماتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه  دانلود ———————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ———————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

زبان تخصصی ، متون تخصصی ۱، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال …

متون تخصصی ۲ ، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود —————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود —————————————————– تابستان ۸۹ دانلود —————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————– نیمسال …

اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ،  درآمدی بر سیستم اطلاعات GIS   (آموزش محور)، اصول سیستم های اطلاعات مکانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————————– نیمسال …

جغرافیای شهری ،  مبانی جغرافیای شهری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود ——————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————— نیمسال دوم …

error: Content is protected !!