ورود به سایت

قرائت و درک متون تفسیری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————— تابستان ۹۰ دانلود —————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

شناخت نهج البلاغه ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

شناخت نهج البلاغه ۲ شامل نیمسالهای:  نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

شناخت ادعیه اهل بیت شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۹۰ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال اول …

زبان تخصصی ۳ شامل نیمسالهای:   نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————- تابستان ۹۰   دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

جوامع حدیثی   نیمسال اول ۹۰-۸۹  دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰  دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با …

درایه الحدیث   نیمسال اول ۹۰-۸۹  دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹  دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰  دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————— …

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

مکاتب و روش های تفسیر قرآن ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با …

مفردات قرآن شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم …

مبانی نقد و فهم حدیث شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————- نیمسال دوم …

کلیات علم رجال شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود —————————————– تابستان ۸۹ دانلود —————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————– تابستان ۹۰ دانلود —————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

قرآن و خاور شناسان شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

علوم قرآنی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان …

علوم قرآنی ۳ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

error: Content is protected !!