ورود به سایت

ادیان هند ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- …

تاریخ فرق اسلامی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود —————————————- تابستان ۸۹ دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————- تابستان ۹۰ دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

قرائت و درک متون عربی ، متون عربی ۴ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– …

نحو کاربردی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————- …

نحو کاربردی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول …

زبان عربی ۵ – نحو کاربردی ۳ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

نحو کاربردی ۴ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— تابستان ۸۹ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— تابستان ۹۰ دانلود ———————————— نیمسال …

مهارتهای ترجمه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

منطق ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

منطق ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول  …

مسیحیت شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— تابستان ۸۹ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— تابستان ۹۰ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

متون عرفانی فارسی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال …

متون عرفانی فارسی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————– نیمسال …

متون عرفانی عربی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ …

متون عرفانی عربی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— تابستان ۸۹ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— تابستان ۹۰ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ———————————— …

error: Content is protected !!