ورود به سایت

تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات۱، پژوهش عملیاتی در جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰  دانلود ————————————- …

تجزیه و تحلیل  و طراحی سیستم ، فنون تجزیه و تحلیل  و طراحی سیستم شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— …

آمار و احتمالات، آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی، آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– …

اقتصاد کلان ، اصول علم اقتصاد ۲ ، اصول علم اقتصاد ۲ (کلان –جهانگردی) شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم …

اصول حسابداری ۳ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال …

اصول حسابداری ، اصول حسابداری ۱ ، اصول حسابداری و هزینه یابی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ——————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹  + با پاسخنامه …

اصول حسابداری ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال …

error: Content is protected !!