ورود به سایت

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی ، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با …

زبان تخصصی ۳ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ، مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————- نیمسال …

مدیریت توسعه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۰   دانلود ————————————- نیمسال …

مدیریت تعاونی ها شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۸۹ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان …

مدیریت تطبیقی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان …

مدیریت تحول سازمانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸    دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان …

مبانی مدیریت دولتی – مبانی مدیریت دولتی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۸۹ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۹۰ …

مبانی مدیریت دولتی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان …

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانلود ————————————– نیمسال …

مباحث ویژه در مدیریت دولتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود —————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود —————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————— …

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان …

سیستم های اطلاعات مدیریت شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————— تابستان ۸۹ دانلود ————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + …

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم …

error: Content is protected !!