ورود به سایت

هنر و معماری ایران ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- تابستان ۹۰  دانلود ————————————- نیمسال …

هنر و معماری ایران ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود  ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود  ————————————- تابستان ۸۹  دانلود  ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود  ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود  ————————————- تابستان ۹۰  دانلود  ————————————- نیمسال اول …

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان …

مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- تابستان ۹۰  دانلود ————————————- نیمسال اول …

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۱  …

مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳ + …

مبانی مردم شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۳-۹۲ …

مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی جهانگردی، جامعه شناسی عمومی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————– …

گذراندن اوقات فراغت شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ——————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ——————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ——————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ———————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ———————- تابستان ۸۹ دانلود ———————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ———————- تابستان ۹۰  دانلود ———————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ———————- نیمسال …

فن راهنمایی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- …

فرهنگ عامه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …

شناخت صنعت جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ———————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ———————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ …

شناخت صنایع دستی ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— تابستان ۸۹ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————— تابستان ۹۰ دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————— نیمسال …

شناخت روحیات ملل شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————- نیمسال …

error: Content is protected !!