ورود به سایت

هیدرولیک شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با …

هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————– تابستان ۸۹ دانلود ———————————– تابستان ۹۰ دانلود ———————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ دانلود ———————————– تابستان ۹۲ + با …

نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و نقشه کشی ساختمان شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود …

نقشه برداری وعملیات شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود

نرم افزارهای متره و برآورد شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰     دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با …

مهندسی عوامل انسانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ——————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ——————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————– تابستان ۹۲ + با پاسخنامه دانلود ——————————————– …

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …

مهندسی ارزش شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود —————————————- …

مدیریت مالی و حسابداری پروژه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

مدیریت کیفیت و بهره وری شامل نیمسالهای: تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با …

مدیریت کارگاه و منابع انسانی شامل نیمسالهای: تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …

مدیریت بحران و ریسک شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————- تابستان ۹۰ دانلود ————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود …

مدیریت ایمنی کارگاه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– تابستان ۹۰ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با …

ماشین آلات ساخت شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ دانلود

کنترل کیفیت آماری نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– تابستان ۹۰ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانلود ————————————– …

error: Content is protected !!