ورود به سایت

نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و نقشه کشی ساختمان شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود …

قوانین حاکم بر پروژه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————– تابستان …

مبانی و اصول سازمان مدیریت،اصول سازمان و مدیریت،اصول مدیریت، اصول مدیریت و تئوری سازمان، اصول مدیریت و سازماندهی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود ————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————- تابستان ۸۹ دانلود ————————————- نیمسال اول …

اصول مبانی سازمان و مدیریت ، اصول مدیریت و تئوری سازمان ، اصول مدیریت ، اصول مدیریت و سازماندهی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

نقشه کشی تخصصی، نقشه کشی تخصصی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ———————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ———————————————————— نیمسال …

مهندسی رایانه های کوچک شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ———————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود  ——————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود  ——————————————– نیمسال اول  ۹۶-۹۵  دانلود  ——————————————– نیمسال اول  ۹۶-۹۵ دانلود

مهندسی اینترنت و شبکه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود …

مکانیک سیالات شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانلود ————————————————————– …

مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱  شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ———————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————————— تابستان ۹۰ دانلود ———————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

معادلات دیفرانسیل شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

مدیریت و کنترل پروژه شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دانلود ————————————– تابستان ۸۹ دانلود ————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود ————————————– تابستان ۹۰ دانلود ————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ …

مدیریت مهندسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

مدیریت کیفیت و بهره وری، کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————– …

مدارهای الکتریکی، مدارهای الکتریکی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————– تابستان ۹۰  دانلود —————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود …

سیستم های چند رسانه ای، محیط های چند رسانه ای شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ——————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ——————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————– …

error: Content is protected !!