ورود به سایت

اقتصاد مهندسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال …

نقشه کشی صنعتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + پاسخنامه

مقدمه ای بر فیزیک پزشکی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

ریز پردازنده ۱ ، میکروپروسسورها شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ———————————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ———————————————————————————— تابستان ۹۲ + با پاسخنامه ———————————————————————————— تابستان ۹۳ + با پاسخنامه ———————————————————————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ———————————————————————————— …

میدانها و امواج شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴  + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت شامل نیمسالهای: تابستان ۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۴ + با پاسخنامه

معماری کامپیوتر٬ معماری کامپیوتر و سازمان آن تابستان ۹۳ + پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۴-۹۳+ با پاسخنامه ………………………………………………………….. تابستان ۹۴ با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۵-۹۴+ با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۵-۹۴+ با پاسخنامه ………………………………………………………….. تابستان ۹۵ + پاسخنامه

مخابرات ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۲-۹۱ ……………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ……………………………………………………………… نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

مخابرات ۲ ، مخابرات دیجیتال  شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ………………………………………………………… نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۲-۹۱ …………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۳-۹۲ …………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …………………………………………………………….. تابستان ۹۲ + با …

ریاضیات (۳) (معادلات دیفرانسیل)، معادلات دیفرانسیل شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………… نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………… نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۳-۹۲ ……………………………………………………………………… …

مدار منطقي شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۲-۹۱ …………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه …………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه …………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۵-۹۴ + …

مدارهای مخابراتی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ……………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

مدارهای الکتریکی، مدارهای الکتریکی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۳-۹۲ ……………………………………………………………………. تابستان ۹۲ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. تابستان ۹۴+ …

مدارهای الکتریکی، مدارهای الکتریکی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه …………………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …………………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …………………………………………………………………….. تابستان ۹۲ + با پاسخنامه …………………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه …………………………………………………………………….. نیمسال دوم …

error: Content is protected !!