ورود به سایت

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ ————————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹   ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۰  ————————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————————– …

يادگيري حركتي شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————- تابستان ۸۹ —————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————- تابستان ۹۰  —————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   …

والیبال ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————- نیمسال اول  …

والیبال ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ ————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال …

مقدمات روش تحقیق شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————- تابستان ۸۹ —————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   —————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————————- تابستان ۹۰  —————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————- …

مقدمات بيومكانيك ورزشي، بيومكانيك ورزشي شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ———————————————————— تابستان ۸۹ ———————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— تابستان ۹۰  ———————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

گردشگری ورزشی، مدیریت ورزشهای هوای آزاد شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

مديريت و طرز اجراي مسابقات شامل نیمسالهای: تابستان ۸۹ ——————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹   ——————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ——————————————————– تابستان ۹۰  ——————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ——————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ——————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ …

هندبال ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ——————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ——————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ——————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   ——————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ——————————————————– نیمسال اول  …

هندبال ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ———————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ———————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   ———————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم …

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————— تابستان ۹۰  —————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   —————————————————— نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه —————————————————— نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

ورزش ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————— نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

مدیریت عمومی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱   ————————————————————– نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

شنا ۱  شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹   ————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   ————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم …

شنا ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ———————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱   ———————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱   ———————————————————- …

error: Content is protected !!