ورود به سایت

نظریه گراف و کاربردهای آن شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ——————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانلود ——————————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ دانلود ——————————————————- نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————- نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود

نرم افزارهای ریاضی شامل نیمسالهای: تابستان ۹۲ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————— نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه  دانلود

معادلات دیفرانسیل شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ————————————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲   دانلود ————————————————————— نیمسال دوم …

جبر خطی –  مباني ماتريس ها و جبرخطی  شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود —————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱   دانلود —————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با …

مباني كامپيوتر و برنامه سازي – مباني كامپيوتر و برنامه نویسی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ——————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ——————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————– …

مباني علوم رياضي – مبانی ریاضیات شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰- ۸۹   دانلود ———————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————- نیمسال اول ۹۳-۹۲ …

مبانی جمعیت شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود …

مبانی جامعه شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ———————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————- تابستان ۹۱   دانلود ———————————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ …

مبانی ترکیبات – ریاضیات گسسته– ساختمان گسسته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود

مباني آناليز عددي شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹   دانلود ————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود …

مبانی آنالیز ریاضی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— تابستان ۹۲ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …

مبانی احتمال شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————— تابستان ۹۲ + با پاسخنامه دانلود …

فیزیک عمومی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰   دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه …

فرآیندهای تصادفی ۱ شامل نیمسالهای: تابستان ۹۰   دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————– تابستان ۹۲ + با پاسخنامه دانلود …

سریهای زمانی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲   دانلود

error: Content is protected !!