ورود به سایت

متون نثر(۱)،متون ادبی-تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی، نثر(۱)تاریخ بیهقی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ……………………………………………………………………. نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ……………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۰-۸۹   ……………………………………………………………………. تابستان ۸۹ …………………………………………………………………….  تابستان ۹۰  ……………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ……………………………………………………………………. …

متون نثر (۳) متون ادبی-تعلیمی با تاکید بر گلستان، نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. نیمسال اول ۹۰-۸۹   ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

متون نثر (۴) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد، نثر ۴ مرصاد العباد شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ ………………………………………………………….. نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ………………………………………………………….. تابستان ۸۹+ با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ………………………………………………………….. …

کلیات نقد ادبی، نقد ادبی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ………………………………………………………………… نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ………………………………………………………………… تابستان ۸۹+ با پاسخنامه ………………………………………………………………… نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ………………………………………………………………… …

ادبیات حماسی، متون نظم (۲) قسمت اول: شاهنامه (۱) ، نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب   شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸    ……………………………………………………………… نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… تابستان ۸۹ ……………………………………………………………… نیمسال اول ۹۰-۸۹   ……………………………………………………………… نیمسال …

متون نظم (۲) قسمت دوم: شاهنامه (۲)، نظم ۲ بخش۲رستم و اسفندیار شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- …

متون نظم(۲) قسمت سوم: قصاید ناصر خسرو، نظم ۲بخش۳ سی قصیده از ناصر خسرو شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۸۹-۸۸  ……………………………………………………………. نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. نیمسال …

متون نظم (۳) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان، نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۳-۹۲   ………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۳-۹۲   ………………………………………………………………… نیمسال اول ۹۴-۹۳   ………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ………………………………………………………………… …

متون نظم (۳) قسمت چهارم: خاقانی،نظم ۳بخش۱ خاقانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  …………………………………………………………… نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه …………………………………………………………… نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …………………………………………………………… نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با …

متون نظم (۳) قسمت سوم: نظامی، نظم ۳ بخش ۳ نظامی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۳-۹۲   ………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ………………………………………………………….. نیمسال …

نظم۵بخش ۲غزلیات و قصاید سعدی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. تابستان ۸۹ ……………………………………………………………. نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ……………………………………………………………. تابستان ۹۰ …

متون نظم (۴) قسمت اول: اشعار سنایی، نظم ۴ بخش۴حدیقه سنایی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ …………………………………………………….  نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه …………………………………………………….  تابستان ۸۹ …………………………………………………….  نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …………………………………………………….  نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

متون نظم (۴) قسمت دوم: مثنوی های عطار، نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   …………………………………………………………….. نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه …………………………………………………………….. نیمسال دوم ۹۰-۸۹   …………………………………………………………….. نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

متون نظم (۴) قسمت سوم، مثنوی معنوی(۱)، نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱ شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ……………………………………………………………… تابستان ۹۵ + …

متون نظم (۴) قسمت چهارم، مثنوی معنوی (۲)، نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲ شامل نيمسالهاي:  نیمسال اول ۸۹-۸۸ ……………………………………………………….  نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ……………………………………………………….  نیمسال اول ۹۰-۸۹   ……………………………………………………….  نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ……………………………………………………….  تابستان …

error: Content is protected !!