ورود به سایت

مباني علم سياست، بنیادهای علم سياست،اصول علم سیاست شامل نيمسالهاي: نيمسال اول ۹۰-۸۹ ———————————————————————- نيمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————————- تابستان ۹۰ ———————————————————————- نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————- نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————- نيمسال دوم …

مباني حکومت و ساخت قدرت در ايران شامل نيمسالهاي: نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————- تابستان ۹۰ ———————————————————- نيمسال اول ۹۱-۹۰ ———————————————————- نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————- تابستان ۹۱ + با پاسخنامه ———————————————————- نيمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ———————————————————- …

مباني  جامعه شناسي شامل نيمسالهاي: نيمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————————— نيمسال دوم ۹۰-۸۹ —————————————————————— تابستان ۹۰ —————————————————————— نيمسال اول ۹۱-۹۰ —————————————————————— نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————— نيمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————— نيمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …

مباني تاريخ اجتماعي ايران شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ———————————————————– نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ———————————————————– تابستان ۸۹ ———————————————————– نيمسال اول ۹۰-۸۹ ———————————————————– نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————– تابستان ۹۰ ———————————————————– نيمسال اول ۹۱-۹۰ ———————————————————– نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————– نيمسال …

گاهشماري و تقويم شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ———————————————————— نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ———————————————————— نيمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————— نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————— نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————— نيمسال اول  …

کليات و مباني علم تاريخ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ————————————————————- تابستان ۸۹ ————————————————————- نيمسال اول ۹۰-۸۹ ————————————————————- نيمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- تابستان ۹۰ ————————————————————- نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————- نيمسال اول  ۹۲-۹۱ + با …

کليات جغرافيا با تکيه بر جغرافياي ايران شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ———————————————————————– نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ———————————————————————– نيمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————————– نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————————– نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————– نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با …

قرائت متون تاريخي به زبان عربي ۱ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ————————————————————– نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ————————————————————– تابستان ۸۹ ————————————————————– نيمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ————————————————————– تابستان ۹۰ ————————————————————– نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۱ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ——————————————————— نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ——————————————————— تابستان ۸۹ ——————————————————— نيمسال اول ۹۰-۸۹ ——————————————————— نيمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————— تابستان ۹۰ ——————————————————— نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۲ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ————————————————————————– نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ————————————————————————– تابستان ۸۹ ————————————————————————– نيمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————————– نيمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۰ ————————————————————————– نيمسال اول ۹۱-۹۰ …

قرائت متون تاريخي به زبان خارجي ۱ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ ——————————————————– نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ——————————————————– نيمسال اول ۹۰-۸۹ ——————————————————– نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ——————————————————– نيمسال اول ۹۱-۹۰ ——————————————————– نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ——————————————————– نيمسال اول  ۹۲-۹۱ + …

قرائت متون تاريخي به زبان خارجي ۲ شامل نيمسالهاي:  نيمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————————— نيمسال دوم ۸۹-۸۸ —————————————————————— نيمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————————— نيمسال دوم ۹۰-۸۹ —————————————————————— نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————— نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————— نيمسال …

فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ——————————————————————— تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

فلسفه تاریخ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   —————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸   —————————————————— تابستان ۸۹ —————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹   —————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   —————————————————— تابستان ۹۰   —————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   —————————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + …

فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ——————————————————————– تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ——————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

error: Content is protected !!