ورود به سایت

فناوری اطلاعات در روانشناسی، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، فناوری اطلاعات در روانشناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- …

روش تحقيق، روش تحقيق در روانشناسي، روش تحقيق در علوم تربیتی، مقدمات روش تحقيق شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸   ————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– …

روان شناسی رشد، روان شناسی رشد ۱، روان شناسی تحولی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ …

روان شناسی رشد، روان شناسی رشد ۲، روان شناسی تحولی رشد ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی، نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی     نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   …

مقدمات روانشناسي سلامت شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————————- تابستان ۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————- تابستان ۹۰ + …

معرفت شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  

مشاوره شغلی و حرفه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴

مبانی و اصول راهنمايي و مشاوره شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + …

مباني جامعه شناسي، مباني جامعه شناسي – مفاهیم اساسی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— …

کلیات فلسفه، آشنایی با فلسفه اسلامی، مبانی فلسفه ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————– تابستان ۸۹ —————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ————————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ————————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با …

کاربرد آزمون های روانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ——————————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ——————————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

فيزيولوژي اعصاب و غدد، فيزيولوژي عمومي (اعصاب وغدد) شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————- نیمسال اول …

فلسفه علم روانشناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴  

error: Content is protected !!