ورود به سایت

مبانی روش تحقیق، روش تحقیق در مدیریت، روشهای تحقیق و ماخذ شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   دانلود —————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————– تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، اقتصاد توسعه   شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………… نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………… نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………… نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

پول و ارز بانکداری   شامل نیمسالهای: نیمسال اول۸۹-۸۸ + باپاسخنامه دانلود ………………………………………………………………………….   نیمسال اول۹۰-۸۹+ باپاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………. نیمسال دوم۹۰-۸۹ + باپاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………. نیمسال اول ۹۱-۹۰ + باپاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………. نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + باپاسخنامه دانلود …………………………………………………………………………. تابستان …

آمار و احتمالات، آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی، آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ———————————————————————– …

اقتصاد کلان ، اصول علم اقتصاد ۲ ، اصول علم اقتصاد ۲ (کلان –جهانگردی) شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم …

اصول حسابداری ۳ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود ————————————————————- نیمسال …

اصول حسابداری ، اصول حسابداری ۱ ، اصول حسابداری و هزینه یابی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹   دانلود ——————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹  + با پاسخنامه …

اصول حسابداری ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانلود —————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال دوم  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود —————————————————————— نیمسال …

مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۸۹-۸۸ ———————————————————– تابستان ۸۹ ———————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ———————————————————– تابستان ۹۰  ———————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰  + …

مديريت مالي ۲  شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————- تابستان ۹۰ + با پاسخنامه —————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————- تابستان ۹۱ + با پاسخنامه —————————————- نیمسال اول  …

مديريت رفتار سازماني، مديريت سازماني شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————— …

مديريت توليد شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————– تابستان ۹۱ …

مباني و اصول سازمان مديريت، اصول سازمان مديريت، اصول مديريت، اصول مديريت و تئوری سازمان شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه —————————————————— تابستان ۸۹ —————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه —————————————————— نیمسال دوم …

روش تحقيق، مباني روش تحقيق، روش تحقيق در مدیریت، روش های تحقيق و ماخذشناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه ———————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————— …

مباني جامعه شناسي، مباني جامعه شناسي مفاهیم اساسی ۱، مباني جامعه شناسي جهانگردی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ——————————————————————– تابستان ۹۰ + با پاسخنامه ——————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با …

error: Content is protected !!