ورود به سایت

ميكروپروسسورها – ریزپردازنده۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۲ + با پاسخنامه ————————————————————————– تابستان ۹۳  ————————————————————————– نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با …

مکانیک سیالات، مکانیک سیالات ۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ ————————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ ————————————————————- نیمسال اول ۹۴-۹۳ ————————————————————- نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ————————————————————- تابستان ۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————- نیمسال اول ۹۵-۹۴ + …

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت شامل نیمسالهای: تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ——————————————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ——————————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ——————————————————————————–  تابستان ۹۵ + با پاسخنامه

مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زیستی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱   ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ———————————————————————– تابستان ۹۴+ با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ———————————————————————–  تابستان …

مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۵-۹۴ ——————————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

معادلات ديفرانسيل شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه —————————————————————————– تابستان …

مدارهاي منطقي شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۲-۹۱ ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + …

مدارهاي الكتريكي ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————————– تابستان ۹۲ + با پاسخنامه —————————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲ —————————————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه —————————————————————————– تابستان ۹۴+ با پاسخنامه …

مدارهاي الكتريكي۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه —————————————————————————- تابستان ۹۲ + با پاسخنامه —————————————————————————- نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه —————————————————————————- نیمسال اول ۹۴-۹۳   —————————————————————————- نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + …

محاسبات عددي شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱   ————————————————————————– تابستان ۹۲ + با پاسخنامه ————————————————————————– نیمسال اول ۹۳-۹۲   ————————————————————————– نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه …

ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه —————————————————————————- تابستان ۹۴+ با پاسخنامه —————————————————————————- نیمسال اول  ۹۵-۹۴   —————————————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

گزارش نویسی فنی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————————-  تابستان ۹۵+ با پاسخنامه

فیلتر و سنتز ، فیلترها و سنتز مدارها شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه ————————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه

فيزيولوژي و بيومكانيك مقدماتي۱ شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه

فیزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴   ———————————————————— نیمسال دوم ۹۵-۹۴  

error: Content is protected !!