ورود به سایت

خلیج فارس و مسائل آن شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸   ———————————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ———————————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰   ———————————————————————– نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————————– نیمسال اول  ۹۲-۹۱ + …

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ —————————————————————- تابستان ۸۹ —————————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ —————————————————————- تابستان ۹۰ —————————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ —————————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

جبر خطی ۱ برای آمار شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ ———————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ ———————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ ———————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ———————————————————- نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

تحقیق در عملیات – بهینه سازی خطی-تحقیق در عملیات۱ شامل نيمسالهاي:  نیمسال اول ۸۹-۸۸   ——————————————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ——————————————————————————— تابستان ۸۹ ——————————————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹   ——————————————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹   ——————————————————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰   …

آنالیز ریاضی۱ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ —————————————– نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ —————————————– تابستان ۸۹ —————————————– نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————– نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامه —————————————– نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه —————————————– تابستان ۹۰ …

احتمال و کاربرد آن شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲

آنالیز ریاضی ۲ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ ——————————————- نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ ——————————————- تابستان ۸۹ ——————————————- نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامه ——————————————- نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ ——————————————- نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه ——————————————- تابستان …

آنالیزعددی۱ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۰-۸۹  ——————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه تشریحی ——————————— تابستان ۹۰ ——————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ ——————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ——————————— نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه ——————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + …

آمار و احتمال نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه

آمار ریاضی۲ شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال اول …

نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸                    نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸                                              …

آمار ریاضی ۱ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸   —————————————————- نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ ت. —————————————————- نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ —————————————————- نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامه —————————————————- نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ —————————————————- نمونه سوالات نیمسال دوم …

بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات۱ شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ ———————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ———————————————————- تابستان ۸۹ ———————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ ———————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ ———————————————————- نیمسال اول ۹۱-۹۰ ———————————————————- نیمسال دوم ۹۱-۹۰ …

ریاضی برای آمار شامل نيمسالهاي: نيمسال اول ۸۹-۸۸ ————————————————— نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ————————————————— نيمسال اول ۹۰-۸۹ ————————————————— نيمسال دوم ۹۰-۸۹ ————————————————— نيمسال اول ۹۱-۹۰ ————————————————— نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه ————————————————— نيمسال دوم ۹۲-۹۱ ————————————————— نيمسال اول ۹۳-۹۲ ————————————————— …

رگرسيون شامل نيمسالهاي: نيمسال اول ۸۹-۸۸ —————————————————————- نيمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ت. —————————————————————- نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————- نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه —————————————————————- نيمسال اول ۹۲-۹۱ —————————————————————- نيمسال دوم ۹۲-۹۱ —————————————————————- نيمسال اول ۹۳-۹۲ …

error: Content is protected !!