ورود به سایت

  اصول فراوری محصولات شیلاتی شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود

  اصول روشهای صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————-

  اصول تکثیر و پرورش ماهی ، تکثیر، پرورش صید آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + …

  اصول تغذیه آبزیان شامل نیمسالهای: نیمسال اول  ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه  دانلود ———————————————- نیمسال دوم ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه دانلود

  آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، کاربرد نرم افزار رایانه ای شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه دانلود ———————————————   نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + …

  ارزیابی محیط زیست شامل نیمسالهای: نیمسال دوم ۹۱-۹۰   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۲-۹۱   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۳-۹۲   دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۴-۹۳   دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول  ۹۵-۹۴ …

  ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۱-۹۰ …

  ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود ————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— تابستان ۹۰ …

  منابع و مسائل آب در ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با …

  منابع و ماخذ جغرافیای ایران شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود —————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه …

  مبانی ژئومورفولوژی۱ ساختمانی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه  دانلود ——————————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————— تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ——————————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————— …

  مبانی ژئومورفولوژی(۲) دینامیک شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ———————————————— نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه …

  مبانی جغرافیای اقتصادی (۱) کشاورزی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸  دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۱-۹۰ + …

  مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ ، صنعت حمل و نقل واتر شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه دانلود ————————————————– نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + …

  مبانی آب و هواشناسی ، مبانی اقلیم شناسی شامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————- نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه دانلود ——————————————————- تابستان ۸۹+ با پاسخنامه دانلود ——————————————————- نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانلود ——————————————————- نیمسال دوم ۹۰-۸۹ …

  error: Content is protected !!